Register Login
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thailiturgy.org
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ดูทั้งหมด
สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย
Annuntio vobis gaudium magnum...!!!!!!! ขอประกาศด้วยความชื่นชมยินดีให้ทุกคนทราบ สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย
Post : 28-09-2018
แก้ไขเนื้อหาบางหน้าในหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A
เนื่องจากมีเนื้อหาบางหน้าของหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A จำเป็นต้องแก้ไข จึงขอวัดที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่กรุณาดาวน์โหลดไฟล์หน้าที่แก้ของของหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A แล้วแปะทับลงในเล่มที่มีอยู่
Post : 08-03-2019
งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ประเทศฮังการี
ในปี 2020 พระศาสนจักรกำหนดให้มีงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 52 ที่กรุงบูดาเปส ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 13-20 กันยายน 2020 โปรดติดตามข่าวสารจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สำหรับผู้ที่สนใจจะไปร่วมในงานสำคัญนี้
Post : 08-02-2019
สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลกำลัง ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2018 สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้รับรองคำแปล "พิธีศีลกำลัง" หรือที่เรียกเป็นภาษาละตินว่า "Ordo Confirmationis" ซึ่งสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ส่งไปขอการรับรองจากสันตะสำนัก
Post : 17-04-2019
อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด
พบเจ้ากระทรวงพิธีกรรม
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
อาสนวิหารนักบุญอันนนา นครสวรรค์
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก