การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาววิชาการเงินธุรกิจ
เสนอ อ.อารยา อึงไพบูลย์กิจ
จัดทำโดย
นายวีรภัทร บุตรโสภา เลขที่3
นางสาวสกาวเดือน ยุบรัมย์ เลขที่11
นางสาววัลลิตา เก็งรัมย์ เลขที่13
นางสาววาสนา ปรึกษาดี เลขที่28
นางสาวลัดดาวัลย์ อนาถรัมย์ เลขที่30
นางสาวอภิญญา ผ่องใส เลขที่37
นางสาวราเอล ถาพรพาท เลขที่38