วิชา 665641 – การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม – รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต PART 03รายวิชา 665641 – การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้างธุรกิจใหม่ (SMEs Management and New Venture Creation)
ผู้บรรยาย รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
เนื้อหารายวิชาประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563

สำหรับนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

VDO PART 03