วิธีจองสิทธิ์กู้ยืมเงิน MyMo 10000 บาท ของ ออมสินวิธีจองสิทธิ์กู้ยืมเงิน MyMo 10000 บาท ของ ออมสิน

ขั้นตอนการจองสิทธิ
ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo
สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo

ตรวจสอบผลการจองสิทธิได้ทันที
ผู้จองสิทธิจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1.เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
2.เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
3.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
5.ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
6.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
8.ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
9.เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

อ่าน ขั้นตอน การขออนุมัติเงินกู้ยืม 10,000 มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19
ที่

#สินเชื่อออมสิน #MyMo #ยืมเงินออมสิน