DTC Busfin 1-2562 วงเงินเบิกเกินบัญชี [พฤหัส-เช้า]คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนวิชาการเงินธุรกิจโดยนักศึกษา
ในหัวข้อแหล่งเงินทุนระยะสั้น วงเงินเบิกเกินบัญชี(od) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการเรียนเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีข้อมูลเนื้อหาไม่ครบถ้วนหรือเกิดความผิดพลาดในข้อมูลอยู่บ้าง
ทางผู้จัดทำคลิปต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบพระคุณครับ