ป้ายกำกับ: EDC

KTB Corporate Online (ด้านรับ)/ EP7.Authorizer อนุมัตินำส่งรายได้

Watch Full KTB Corporate Online (ด้านรับ)/ EP7.Authorizer อนุมัตินำส่งรายได้

KTB Corporate Online (ด้านรับ)/ EP5.ดูรายการเดินบัญชี

Watch Full KTB Corporate Online (ด้านรับ)/ EP5.ดูรายการเดินบัญชี

KTB Corporate Online (ด้านรับ)/ EP4.เรียกรายงานการรับชำระ EDC สรุปประจำวัน

Watch Full KTB Corporate Online (ด้านรับ)/ EP4.เรียกรายงานการรับชำระ EDC สรุปประจำวัน

KTB Corporate Online (ด้านรับ)/ EP3.บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS

Watch Full KTB Corporate Online (ด้านรับ)/ EP3.บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS